ข้อมูล OIT ประจำปี 2564

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารและแผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมาตรฐานการให้บริการ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่4)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล/ สำรวจผู้บริหาร
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน สายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นบุคลากร มมร. ปีงบ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง
(ระยะรับสมัคร 30 ก.ย. – 14 ต.ค. 64)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ
(รอบที่ 1 1 – 31 ส.ค. 63)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ชำนาญการ
(รอบที่ 2 นักบัญชี 30 ก.ย. – 30 ต.ค. 63)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ชำนาญการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ประกาศชื่อ รอบ1 และ2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. 2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
การรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นผู้ได้รับรางวัล”วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจปีที่ ๙
ศูนย์ประสานภารกิจตามพระดำริ (ภารกิจของ มมร. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019)
มมร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มมร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19
มมร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มอบข้าวสารที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถวายแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่4)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมการวิจัย 2556
– ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. 2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อและฝึกอบรม พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด การลา และเกณฑ์การลา พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างในกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ.2563 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
กองทุนเงินสะสมของบุคลากร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินชดเชย พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือการบำเพ็ญกุศลศพแก่บุคลากรและญาติของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560
แนวทางการเบิกจ่ายเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี บุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาระหว่างปีศึกษา กระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๐๘.๕/ว๓๗๑ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. …
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เน้นเสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

การป้องกันการทุจริตและการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๖๔ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มมร ประชุมร่วมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและสร้างการรับรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มมร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน