HOME


OIT ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารและแผนการดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง บัญชีเงินเดือนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากองและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2564
– ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
– ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
– ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศาสนศาสตร์
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเลขที่นั่งสอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ที่มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2563
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2564
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นผู้ได้รับรางวัล”วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. 2564
– โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจปีที่ ๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.2563
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ.2563
– ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมการวิจัย 2556
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2563
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างในกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ.2563 
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน พ.ศ.2564
– กองทุนเงินสะสมของบุคลากร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2544
– ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยเงินชดเชย พ.ศ. 2557
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือการบำเพ็ญกุศลศพแก่บุคลากรและญาติของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560
– ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด การลา และเกณฑ์การลา พ.ศ. 2541
– การรักษาพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
– ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรและลูกจ้าง พ.ศ.2541
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนเงินสะสมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล”วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” ประจำปี พ.ศ. 2564O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– อธิการบดี ร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
– มมร ร่วมกับ ม.ขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ มุ่งพัฒนาการสร้างความสุจริตทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
– กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระบบออนไลน์
– โครงการปฏิบัติธรรม”ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ”
– เทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มอบหนังสือให้ห้องสมุด มมร เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการค้นคว้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพระพุทธศาสนา
– กระดาษบอร์ด โครงการบูรณาการทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education
– มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. บูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปตามหลักบวร
– มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1


การป้องกันการทุจริตและการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– อธิการบดี ร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
– มมร ร่วมกับ ม.ขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการอย่างสมานฉันท์ มุ่งพัฒนาการสร้างความสุจริตทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาประชุมหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) ประจำปี 2565
– มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. บูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปตามหลักบวร
– มมร ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน